0

Adatvédelmi irányelvek

Mindenekelőtt

1. Az adatvédelmi irányelvek alkalmazásához szükséges:

 • Vállalat – Dual Sport Pro s.r.o., sídlem Poštovní 164/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 02343746, beírva az Ostravai Regionális Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, C szakasz,
  57704 bekezdés, e-mail: ollender@volny.cz, tel. +420 608 120 466;
 • Entitás- fizikai személy, mely kapcsolatba lép a vállalattal és megadja azon vállalatnak a személyes adatait

2. Ezen irányelveket minden vállalat megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Az ilyen változásokról legalább 30 nappal a változás hatálybalépése előtt értesíteniük kell az entitást az e-mailben. Ha az entitás nem ért egyet a változtatással, akkor joga van szankció nélkül felmondani a vállalattal létrejött szerződéses jogviszonyt.

3. Ez az adatvédelmi irányelv leírja, hogy a Társaság miként kezeli a fizikai személyek személyes adatait az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletekkel, az általános adatvédelmi rendeletekkel, más néven GDPR-el (továbbá már csak "GDPR") összhangban.

4. A vállalat a személyes adatok kezelője. A vállalat kizárólag az entitásoktól kapott személyes adatokat dolgozza fel. 

5. A személyes adatokat a vállalat az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben kezeli megállapodás alapján. Az adatok két csoportra oszthatók, nevezetesen az entitás beleegyezése nélkül feldolgozható személyes adatok és beleegyezés nélkül nem feldolgozható személyes adatok. Azon személyes adatok feldolgozása esetén, amelyekhez nincs szükség hozzájárulásra, a szerződéses viszony létesítése soha nem kapcsolódik a hozzájárulás nyújtásához.

6. A vállalat a következő személyes adatokat dolgozza fel a GDPR 4. cikkének (1) bekezdése értelmében:

 • keresztnév és vezetéknév
 • lakcím
 • elektronikus posta cím (e-mail)
 • bankszámla szám
 • telefonszám
 • Azonosító és Adószám

7. A vállalat az ezen elvek 6. pontjában felsorolt ​​személyes adatokat a következők céljából dolgozza fel:

 • a szerződés teljesítése a 6. cikkely b) bekezdésének alapján a GDPR a szerződő fél az entitás;
 • a jogi kötelezettségek teljesítése, melyek a vállalatra vonatkoznak és a külön jogszabályokból erednek;
 • a jogos érdekek védelme, mind a vállalati, mind az entitási, melyek a közös viszonyból eredő és ahhoz kapcsolódó jogi érdekekhez kapcsolódnak. 

Ha az entitás a fenti okok ellenére is elutasítja a szükséges személyes adatok megadását, a vállalat nem tudja garantálni a releváns szolgáltatást vagy egyéb teljesítményt, amelyhez a személyes adatokra szükség van.

8. A vállalat a személyes adatokat csak a szükséges időtartamig őrzi és archiválja, a jogszabályok által a vállalatre előírt törvényes határidőknek megfelelően. A személyes adatokat a vállalat a szerződéses jogviszony vagy egyéb olyan jogcím időtartama alatt dolgozza fel, amely lehetővé teszi az entitás számára a személyes adatok feldolgozását. A vállalatnak szigorú belső szabályai vannak érvényben, amelyek ellenőrzik a személyes adatok birtoklásának jogszerűségét, és hogy a vállalat nem őrzi meg az adatokat a jogosultnál tovább. A jogi ok elvesztése után a vállalat törli a vonatkozó személyes adatokat. A vállalat által az entitás beleegyezésével kezelt személyes adatokat csak a hozzájárulás megadásának céljának idejéig szabad őriznie.

9. A szolgáltatások nyújtásában a következő feldolgozók segítenek bennünket, akiknek működése összhangban van a személyes adatok védelmének európai normáival, míg a személyes adatok harmadik felek általi feldolgozását saját szolgáltatási feltételeik szabályozzák. Az entitás beleegyezik, hogy a vállalat a fent említett célok teljesítése érdekében átadhatja nekik az entitás személyes adatait, ha ez a szolgáltatások biztosításához vagy biztosításához szükséges:

 • szállítók, a vállalat megrendelési űrlapjában szereplő entitás választása szerint, amikor az adásvételi szerződést távközlés útján kötik meg a vállalat online áruházán keresztül, amely a  https://www.d-sport.cz/, címen található, míg a szállítók lehetnek a következők:
  • PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČ: 25194798;
  • Zásilkovna s.r.o., Praha - Libeň, Drahobejlova 1019/27, PSČ 190 00, IČ: 28408306
  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava Czech Republic
 • 3IT úspěšný e-shop s.r.o., Studentská 17, Ostrava 708 00, IČ: 28659163
 • Intercom R&D Unlimited Company, Stephen Court, 18-21 St. Stephen's Green, Dublin 2, Republic of Ireland
 • DiffSolutions s.r.o., Nad Mlýnským potokem 640/10, 107 00 Praha 10
 • Retino.cz s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 06222234

A személyes adatok nem hagyják el az Európai Unió területét. 

10. Semmilyen más adatfeldolgozó nem vesz részt a feldolgozásban az entitás beleegyezése nélkül vagy olyan szerződés megkötése nélkül, amely az alfeldolgozót lényegében hasonló kötelezettségekre kötelezi a vállalat köteles személyes adatainak feldolgozása tekintetében. Abban az esetben, ha a vállalat egy másik feldolgozót kíván bevonni a feldolgozásba, a vállalat köteles erről tájékoztatni az entitást. A más feldolgozóknak szóló utasítások összhangban lesznek az adatvédelmi jogszabályokkal és ezzel az irányelvvel. A vállalat mindig figyelni fog a feldolgozók megfelelő kiválasztására, különös tekintettel azokra a garanciákra, amelyekkel biztosítja a Társaság által továbbított személyes adatok technikai és szervezeti védelmét.

11. A vállalat vállalja, hogy a feldolgozó vagy a vállalat nevében történő feldolgozásban részt vevő személyek magas szintű bizalommal kezelik a személyes adatokat, különösen a személyes adatok kezelésére vonatkozó szerződés megkötésével.

Adatkezelés hozzájárulás alapján

12. Az entitás adatait csak abban az esetben dolgozhatja fel a vállalat, ha az önkéntes és tájékozott beleegyezését adja a 6-ik cikkely a) bekezdés alapján, GDPR. 

13. A hozzájárulás leggyakrabban e-mail formájában történik, vagy az entitásnak az e-mailben megkövetelt aktív lépések alapján.

14. A vállalat a hozzájárulást követően csak a szolgáltatás időtartalmáig dolgozhatja fel a személyes adatokat. A feldolgozási idő rövidebb lehet, ha visszavonják a beleegyezést.

Beleegyezés visszavonása

15. Az entitás bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását azzal, hogy a vállalat székhelyének címére kérelmet küld. A személyes adatok feldolgozása a hozzájárulás visszavonása előtt törvényesen történik.

16. A megadott beleegyezés a vállalat által engedélyezett feldolgozókra is vonatkozik.

17. A vállalat vállalja a személyes adatok biztonságát a GDPR 32. cikkével összhangban. A vállalat kijelenti, hogy a szerződés megkötésének napján a vállalat technikai intézkedéseket tett a személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében.

18. A felek kötelesek együttműködni egymással az érintettek személyes adataival való visszaélés gyanúja esetén. A felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy intézkedéseket hozzanak a személyes adatokkal való visszaélés kockázatának megakadályozása érdekében.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további rendelkezések

19. A vállalat nem dolgozza fel a gyermekek személyes adatait vagy a személyes adatok speciális kategóriáit, az úgynevezett érzékeny személyes adatokat a GDPR 9. cikke értelmében.

20. A vállalat mindig mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatok más személyek általi illetéktelen feldolgozását, ugyanakkor nem felel az entitás vagy más személyek felé a személyes adatok harmadik fél általi jogosulatlan feldolgozása által okozott károkért.

21. Abban az esetben, ha a Társaság tudomást szerez a személyes adatokkal kapcsolatos biztonsági kockázatokról, köteles róla késedelem nélkül értesíti az entitást.

22.  A vállalat kijelenti, hogy abban az esetben, ha a személyes adatok kiszivárognak, vagy más biztonsági kockázat lép elő, mely az entitás személyes adatainak elvesztéséhet vezethet, jogi segítséget nyújt a kártérítés behajtása érdekében. Ennek ellenére a vállalat kijelenti, hogy ő maga nem felelős a meghatalmazott feldolgozói hibáért.

23. Az entitás tudomásul veszi, hogy teljes felelőssége van a vállalatnak nyújtott információk pontosságáért. A jogalany megerősíti, hogy a megadott személyes adatok igazak, pontosak és kizárólag egy személyére vonatkoznak, vagy olyan adatokat szolgáltatott, amelyek felhasználása nem sértette harmadik felek jogait. Az entitás vállalja, hogy a személyes adatok változásáról mindig értesíti a vállalatot, hogy azok csak aktuális és helyes adatokat dolgozzanak fel.

Segítség a személyes adatok kezelésében

24. A vállalat a személyes adatokat átláthatóan, helyesen és a törvényi előírásoknak megfelelően dolgozza fel. Ha az entitás úgy ítéli meg, hogy a vállalat személyes adatait személyes és magánéletének védelme vagy a törvények megsértésével dolgozza fel, különösen, ha a személyes adatok feldolgozásuk célját tekintve pontatlanok, akkor:

 • kérelmezheti a vállalattól magyarázatot vagy másolatot a személyes adatokról, melyek feldolgozásra kerültek
 • kifogást emelhet a jogos érdek érdekében történő feldolgozás ellen;
 • információt kérhet az entitás személyes adatainak feldolgozásának széleskörűségéről vagy módszeréről;
 • frissítheti, vagy kiegészítheti a pontatlan vagy hiányos személyes adatokat;
 • megkövetelheti a személyes adatok törlését, ha azok nem szükségesek a feldolgozásuk céljára, ha az adatkezeléshez való hozzájárulást visszavonták, illegálisan dolgozták fel, törvényi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell, vagy információs társaság kérésére lettek összegyűjtve;
 • kérelmezheti a személyes adatok feldolgozásának korlátozását.

 

Az entitás jogosult a fenti jogokat írásban gyakorolni a vállalat székhelyének címére vagy e-mailben a dotaz@d-sport.cz címre. A vállalat ésszerű időn belül (legfeljebb 30 napon belül) köteles reagálni.

25. Az entitásnak joga van közvetlenül is kapcsolatba lépni a Személyes Adatvédelmi Irodával (www.uoou.cz). 

Személyes adatvédelmi iroda:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

Záró rendelkezés

26. A személyes adatok feldolgozásából eredő vagy azzal összefüggő minden magánjogi viszonyt a Cseh Köztársaság törvényei szabályoznak, függetlenül attól, hogy a hozzájuk való hozzáférés hol történt. A cseh bíróságok, amelyek a cseh törvényeket alkalmazzák, illetékesek a jogalany és a vállalat közötti magánélet védelmével kapcsolatos esetleges viták rendezésében.

Newsletter

Jó dolgok történnek olyanokkal, akik feliratkoznak hírlevelünkre.

A bejelentkezéssel elfogadja hogy feldolgozzuk személyes adataidat.

kerdesek@d-sport.hu Hétköznap egy órán belül válaszolunk
Partnerek:
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Rendezés
Szűrő